sketch

Rino zvizdic 1 x x

sketch, slightly stylized female bodybuilder.